บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

(Digital Platform Service)

ตามที่พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ๒๕๖๕ (พ.ร.ฎ. การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรต้องมาดำเนินการแจ้งให้ทราบ รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสาธารณชน

Digital Platform Assessment Tool จะช่วยให้ท่านสามารถประเมินตนเองว่า เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่เพื่อให้ ท่านได้เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการจดแจ้งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบ

เริ่มทำ Quiz อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล